فراخوان نشست سراسری مدیرارزش ساز

 

نشست سراسری مدیرارزش ساز در مورخ 12 مرداد سال جاری در مرکز همایشهای صدا و سیمای تهران برگزار میشود . در این مجمع اساتید با تجربه ون کارآمد برای مهارت آماده ارائه انتقال دانش هستند . دانشی که با آن میشود سازمانی ارزشمندتر ساخت و مدیرانی که میتوان به داشتن آنها بیشتر افتخار کرد

دراین جمع از مدیران فرهیخته حاضر در سه عنوان تقدیر شایسته و درخور ایشان به عمل می آید

مدیرعملگرا

مدیرشکست ناپذیر

مدیرتاثیرگذار

با مدیران در مدار ارزش آفرینی قرار میگیریم و پیوسته خدمات ارزشمندی ارائه میکنیم . چون براین باورهستیم که در مدیریت ارزش منافع ذینفعان و رضایت مشتریان اولویت اول است

رویکردها

الگوی مدیریت کارتیمی وارتباطات موثر

پویایی افراد

ملاحظات محیطی

استفاده موثر از روشها و ابزارها

لینک دسترسی به اطلاعات نشست

 

 


Share