اعضای هیئت مدیره

دکتر فروزان عبداللهی نمین

رئیس هیئت مدیره

مهندس نیما اردشیریان

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمود زهره‌ئی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مهندس سید حامد وزیری هامانه

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس حسن هاشمی

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس نجف دهداب

عضو علی‌البدل

مهندس مزدک عبایی

عضو علی‌البدل

مهندس امیرهمایون علی آبادی

بازرس اصلی انجمن

مهندس ابوالفضل افشارمهر

بازرس علی‌البدل انجمن