اعضای هیئت مدیره

دکتر فروزان عبداللهی نمین

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید حامد وزیری هامانه

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمود زهره‌ئی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مهندس حسن هاشمی

عضو هیئت مدیره

مهندس نیما اردشیریان

عضو هیئت مدیره

مهندس کریم جزائری

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس وحید مهدیان

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس ناصر جعفرپور

بازرس اصلی انجمن

مهندس امیرهمایون علی آبادی

بازرس علی‌البدل انجمن

Ms.Foroozan Abdollahi

Chairman of the board

Mr.Seyed Hamed Vaziri Hamaneh

Vice Chairman of the board

Mr.Mahmoud Zohrei

Treasurer

Mr.Hasan Hashemi

Member of the board

Mr.Nima Ardeshirian Tabarsi

Member of the board

Mr.Karim Jazaeri Shooshteri

Alternate member of the board

Mr.Vahid Mahdian

Alternate member of the board

Mr.Naser Jafarpour

Inspector of the board

Mr.Amir Homayoun Aliabadi

Inspector of the board