اصول حکمرانی و توسعه خوب

حکمرانی خوب چارچوبی حیاتی است که می توان توسعه کشورها را بر اساس آن اندازه گیری و برنامه ریزی کرد. حکومت خوب از طریق تلاش های یکپارچه PPP (مشارکت های دولتی و خصوصی) حاصل می شود که مستلزم همسویی دست اندرکاران در سازمان های خصوصی و دولتی است.
دکتر سریع القلم یکی از نظریه پردازان توسعه در ایران و استاد دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی از طرف ECCA دعوت شد تا برای مدیران بخش نفت و گاز سخنرانی کند تا به آنها کمک کند تا با اهمیت و عناصر حکمرانی خوب بیشتر آشنا شوند.


Share